79. Người khiêm tốn bị nhục mạ thì trong lòng vẫn bình an, bởi vì họ không trông cậy người thế gian, nhưng chỉ trông cậy ở Thiên Chúa.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info