LẶN LỘI BỜ AO
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Cái cò lặn lội bờ ao
Mò tôm bắt tép đủ ăn hằng ngày
(bt)