ÁNG MÂY CHIỀU
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
(Trích thơ của Huỳnh Minh Nhật)