TẦN TẢO
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con
(Ca dao).