NƠI AN NGHỈ
Ảnh của Tấn Đạt
Tháng 11 hãy tưởng nhớ và
cầu nguyện cho những linh hồn
đã qua đời.