MA HIỀN HALLOWEEN
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Halloween có lắm ma
Ma vui ma dữ ma chơi ma hiền
Con ma hàng xóm ma hiền
Môi son má lúm đồng tiền dễ thương.
(tn)