69. Mỗi người nên kiểm thảo bản mình đối với đức khiêm tốn như thế nào, thì có thể biết được mình có tiến bộ hay không.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info