68. Ai muốn hiểu biết mình tiến bộ như thế nào trên đàng nhân đức, thì họ sẽ có thể nhìn thấy trong ngoài đức khiêm tốn của bản thân mình mỗi ngày tiến bộ như thế nào.

(Thánh Agathangelo of Vendome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info