67. Con người ta nếu không nghĩ mình ở dưới mọi người, thì đừng hòng tiến bộ trên đàng nhân đức.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info