LÁ THU THAY MẦU
Ảnh của Đặng Đức Cương

Lá thu rực rỡ thay mầu
Khiến lòng rộn rã ngỡ bầu trời xuân
(bt)