THÁNH GIÁ TRÊN TRỜI CAO
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Ngước nhìn Thánh giá trên cao
Lòng con cảm thấy tự hào Chúa ơi !
Dấu chỉ Cứu Độ muôn người
Nhờ bởi Thánh giá “Con Trời “ toàn năng
Ôi, Thánh giá, niềm cậy trông ./. Amen
(Trích thơ của P.Trần Đình Phan Tiến)