61. Con người ta tự mình khiêm tốn thừa hành ý Chúa, thì trong mọi việc càng rõ rang và càng hưởng bình an.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info