BÉ THƠ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Thầy bảo thật anh em:
nếu anh em không trở lại
mà nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
(Mt 18, 3-4).