HOA SỨ TRẮNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Đến như hoa lá cũng cần có đôi.
(tn)