58. Ai nghĩ mình là người rốt hết hèn hạ, thì họ mới xứng đáng lãnh nhận ân sủng càng cao.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info