MẦU SẮC MÙA THU

Ảnh của Tấn Đạt

Một năm có bốn mùa:

Mùa Đông

Mùa Xuân

Mùa Hạ

và Mùa Mầu sắc !

There are four seasons in a year:

Winter, Spring, Summer, and Colour!

(Mehmet Murat lldan)