TRÁI TIM MÂN CÔI

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Hãy năng lần hạt Mân Côi

Tôn vinh thánh giá cứu đời trần gian

(nđc)