THU VÀNG
Ảnh của Lê Trị

Thiên nhiên chuyển đổi nhịp nhàng
Xuân hoa, Hạ nắng , Thu vàng , tuyết Đông
(nđc)