RỪNG THU CÂY LÁ ĐỔI MẦU
Ảnh của Tấn Đạt

Chớm thu tiết trời se se lạnh
Cây lá đổi mầu khắp núi non
(bt)