CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Dù cho văn, võ đầy người
Cũng là hạt cát giữa trời thiên nhiên.
(nđc)