CÙNG NHAU CẤT TIẾNG CA VANG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Cùng nhau cất tiếng ca vang
Tạ ơn ân sủng Chúa ban hàng ngày
(bt).