22. “HIẾU KINH” LUI BINH

Năm cuối thời Đông Hán đảng khăn vàng khởi nghĩa. Hướng Hủ hiến kế cho triều đình, nói:

- “Tôi có một kế không cần phải dấy binh cũng khiến cho đảng khăn vàng lui binh”.

Có người hỏi:

- “Kế ấy ra sao xin nói mau cho”.

Hướng Hủ trả lời:

- “Chỉ cần phái người đến bên sông Hoàng Hà, mặt hướng về phía bắc đọc “hiếu kinh”, binh nước Kim tự nhiên lui”.

Có người hỏi lại:

- “Ngài nói như thế có gì làm chứng cớ ?”

Hướng Hủ cười nói:

- “Lẽ nào ngài không nghe qua sao ? Triệu Phổ chỉ dùng có nửa bộ (luận ngữ) thì định cả thiên hạ, huống gì là cả một bộ “hiếu kinh” lại không thể làm lui đảng khăn vàng sao ?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 22:

Có một vài người Ki-tô hữu thường xuyên đi tham dự thánh lễ ngày thứ sáu đầu tháng để được Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su chúc phúc lành, còn những ngày khác trong tuần thì họ nằm…phơi râu hoặc nhậu nhẹt với bạn bè hàng xóm, dù cho vợ con hay cha mẹ nhắc nhở, dù cho nhà thờ sát bên nách, họ tưởng rằng chỉ cần đi tham dự một thánh lễ thứ sáu đầu tháng là được lên thiên đàng ngay tức khắc mà không cần phải hy sinh đền tội, không cần phải lãnh nhận thường xuyên các bí tích..

Thứ Sáu đầu tháng hay là bất cứ lời hứa nào của Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a là một phần thưởng mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta vì lòng thương xót của Ngài, để chúng ta càng thêm tin tưởng và yêu mến Thánh Tâm của Chúa hơn, chứ không phải là gia tăng sự lười biếng và ỷ lại nơi chúng ta, bởi vì có một điều chắc chắn là sẽ không có một người lười biếng nào vào được thiên đàng…

Chỉ cần một nửa bộ “luận ngữ” của Khổng tử mà bình được cả thiên hạ, nhưng muốn được sự sống đời đời trong Nước Trời thì phải cần toàn bộ đời sống bác ái yêu thương và tuân giữ Lời Chúa nơi chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info