44. Để trở thành người của Đức Chúa Giê-su thì cần phải trở nên bé nhỏ, vả lại nhỏ như hạt sương móc vậy.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info