XAY LÚA
Ảnh của Tấn Đạt

Ù ì cút kít,
Xay lúa lấy gạo ăn mai,
Có một thợ cấy với hai thợ cày...
Thợ cấy mà lấy thợ cày,
Ðể cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm!
(Ca dao)