42. Vì chúng ta giương cao cái tôi của mình chứ không hạ xuống, phải đem cái tôi của mình hạ xuống chứ không giương cao.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info