THẢNH THƠI/RELAXING
Ảnh của Robert Helfman

Con Vện theo chủ ra khơi
Thày, trò thanh thản thuyền bơi giữa dòng
(bt)