16. Con người ta nếu ham thích người khác khen ngợi, và sợ người khác khinh mạn, thì dù cho tu sửa đức hạnh nào thì sửa cũng không thành, bởi vì đức hạnh của họ giống như nhà lầu không có nền móng, sông không có nguồn nước; sông không có nguồn nước thì lâu ngày sẽ khô cạn, nhà lầu không có nền móng thì lâu ngày sẽ sập đổ, có đức hạnh mà thiếu khiêm tốn thì đều như thế cả.

(Thánh Thomas Aquinas).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com