14. Khi Đức Chúa Giê-su còn ở thế gian thì suốt đời thực hành sự thật, để lại cho người thế một gương tốt, nhưng Ngài càng muốn người thế lưu tâm bắt chước Ngài, điều thứ nhất là học sự khiêm tốn của Ngài.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com