12. Dung mạo bên ngoài nhiều khiêm tốn mà tâm bên trong ít khiêm tốn, thì nên biết rằng khiêm tốn là thật tâm bên trong và tỏ lộ ra nơi dung mạo bên ngoài, phải coi họ nhẫn nại như thế nào khi họ bị nguời khác nhục mạ khinh thị, thì đó mới thật là khiêm tốn thật.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com