87. KHÓ MÀ CHỊU ĐƯỢC BA NĂM

Tân quan mới đi nhậm chức nên hỏi người thân tín:

- “Làm quan thì nên làm như thế nào mới tốt ?”

Người thân tín trả lời:

- “Năm thứ nhất phải trong (liêm khiết), năm thứ hai trong một nửa, năm thứ ba có thể đục được rồi”.

Tân quan thở dài nói:-

- “Bảo tôi làm thế nào để có thể chịu đựng tới năm thứ ba chứ !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 87:

Con người ta khi mới nhận việc thì nhiệt tình năng nổ và muốn làm cái gì cũng phải ưu việt, chứ không lơ tơ mơ như mấy người làm việc lâu năm.

Có một vài linh mục mới chịu chức thì được phái đi làm cha phó, đó là khôn ngoan của các đấng bề trên, nhưng làm phó được một hai năm thì cảm thấy mình có thể làm cha sở được rồi nên lời lẽ không còn nhã nhặn với cha sở nữa, viện cớ nhiều việc để ăn cơm riêng, và đôi lúc còn to tiếng với cha sở, nhưng cái tệ hại nhất là đi nói xấu cha sở với giáo dân và chia bè kết cánh trong cộng đoàn...

Nhiệt tình làm việc là tốt, năng nổ làm việc là một thành tích đáng khen, nhưng nhiệt thành năng nổ để “lấy điểm” với bề trên thì không tốt, bởi vì nhiệt thành vì nhà Chúa và nhiệt thành vì “lấy điểm” thì khác nhau xa vô cùng. Làm vì Chúa thì tồn tại, làm vì mình thì chóng qua...

Làm cha sở và cha phó thì không như đi làm quan, làm quan không thể chịu sống liêm chính trong ba năm, nhưng làm cha sở cha phó thì suốt cuộc đời phải nhiệt tình năng nổ vì Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info