NGÓNG TRÔNG/ WAITING
Ảnh của Robert Helfman

Cún con bên cửa ngóng trông chủ về
(bt)