TRÊN CÀNH TỔ MỚI CHIM CON
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Chim có tổ, người có tông
(Ca dao)