GIÂY PHÚT MỘNG VÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Mải mê giây phút mộng vàng
Xem ra rồi cũng đi vào hư không.
(nđc)