LÚA VÀNG TRÊN NƯƠNG
Ảnh của Tấn Đạt

Ơn Trời mưa nắng phải thì
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
(Ca dao)