HOA NẮNG ĐẦU NGÀY
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Cảm ơn nắng mới bên thềm
Cho hoa sắc thắm êm đềm đẹp tươi.
(tn)