HUY HOÀNG
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
(Hình chụp tại Sydney)


Chung vui lễ hội huy hoàng
Đừng quên ân sủng hằng ngày Chúa ban.
(bt)