CÙNG NHAU CẤT TIẾNG HOAN CA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Ave Maria !
Hãy cùng nhau cất tiếng hoan ca
Vinh danh Đức Mẹ Maria
Lần hạt Mân Côi lòng thiết tha
Ave Maria !!!
(bt)