NẮNG SỚM MAI
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Cảm ơn nắng sớm nhẹ nhàng
Soi trên hoa trắng dịu dàng bình an.
(tn)