CHỐN VĨNH HẰNG
Ảnh của Tấn Đạt

Hãy tưởng nhớ và cầu nguyện
cho các chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ.