VÒNG TAY MỜI GỌI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ta là sự sáng của thế gian;
người nào theo ta,
chẳng đi trong nơi tối tăm,
nhưng có ánh sáng của sự sống.
I am the light of the world.
He who follows Me
shall not walk in darkness,
but have the light of life.
(John 8:12)