RẠNG ĐÔNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Bình minh cho đến chiều tà
Vinh danh Thiên Chúa một ngày hồng ân.
(nđc phóng ngữ)

From the rising of the sun
to the going down of the same
The Lord’s name is to be praised
(Psalm 113)