MỘT MÌNH LẺ BÓNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Nước trong thấy đá,
Cá lội thấy hình
Có đôi cũng lịch, một mình cũng xong.
(Ca dao)