LÊN CHÙA CẦU DUYÊN

Ảnh của Tấn Đạt

Hôm nay mặc đẹp lên chùa

Cầu may cầu phúc lại vừa cầu duyên

(bt)