HOA TƯƠI MẬT NGỌT
Ảnh của Lê Trị

Hoa thơm mật ngọt xuân về
Chim muông thanh thản ê hề thức ăn
(bt)