NẮNG SOI HOA DẠI BÊN ĐỒI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Đâu cần kiến trúc công viên
Nắng soi hoa dại thiên nhiên tuyệt vời.
(bt)