BỮA NGON
Ảnh của Lê Trị

Chúa ban tôm cá đầy hồ
Chim muông chăm chỉ chẳng hề thiếu ăn
(bt)