VÒNG TAY CỨU CHUỘC
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

"Ta là sự sống lại và là sự sống,
Ai tin vào Ta
thì dầu có chết cũng sẽ được sống"
(Ga 11,25)
"I am the resurrection and the life.
He who believes in Me,
though he may die,
he shall live.”
(John 11:25)