NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN/KIDS’ SMILE
Ảnh của Robert Helfman

Dù cho tiền bạc đầy người
Cũng không sánh được nụ cười trẻ thơ.
(bt)