CHỚM XUÂN VƯỜN NHÀ
Ảnh của Tấn Đạt

Nào cần hoa nở mới xuân
Lá non nắng biếc sau sân xuân về.
(bt)