NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chúa đã sống lại ALLELUIA !!!